Αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα καταγγέλλουν παραβιάσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το άσυλο

Τρεις αιτούντες άσυλο, τους οποίους εκπροσωπεί η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA), κατέθεσαν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, λόγω της μη ορθής μεταφοράς και εφαρμογής της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (2013/32/ΕΕ) και της Οδηγίας για την υποδοχή (2013/33/ΕΕ) από την Ελλάδα.

Στόχος του Ν 4636/2019, εν ισχύ από το 2020, ήταν η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας «με τις επιταγές του ενωσιακού νομοθέτη». Καταγγέλλονται, ωστόσο, η παράλειψη μεταφοράς ή η εσφαλμένη μεταφορά διατάξεων των δύο Οδηγιών στην ελληνική έννομη τάξη, μεταξύ των οποίων:

  • Τα άρθρα 10 παρ. 3 περ. β΄, 12 παρ. 1 περ. δ΄, 31 παρ. 6, 38 παρ. 2, 46 παρ. 7 της Οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
  • Τα άρθρα 7, 8, 25 και 26 της Οδηγίας για την υποδοχή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την επιβολή του ενωσιακού δικαίου μέσω της κίνησης διαδικασιών επί παραβάσει.

Παρόμοιες Ειδήσεις