Scroll Top

Καταστατικοί Σκοποί

Η  “Υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο”  είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση και ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2017. Τα μέλη και οι συνεργάτες της  έχουν μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα ασύλου και νομικής  συνδρομής σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Κύριοι σκοποί της «Υποστήριξης» είναι οι κάτωθι:

 • Η ανάπτυξη δραστηριότητας υπέρ όσων υφίστανται διώξεις  και διακρίσεις για λόγους πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων,  φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, λόγω συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή άλλες διώξεις/διακρίσεις, υπέρ των προσφύγων, μεταναστών και υπό απέλαση προσώπων καθώς και λοιπών προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Στο ανωτέρω πλαίσιο, η εταιρεία αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες και για άλλες κατηγορίες ατόμων που προέρχονται από τρίτες χώρες, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, όπως ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking), θύματα βασανιστηρίων ή κακομεταχείρησης.
 • Η παροχή  νομικής, κοινωνικής, ψυχολογικής και ανθρωπιστικής αρωγής ιδιαίτερα σε πρόσφυγες, αιτούντες διεθνούς προστασίας, και σε άλλες ευάλωτες κατηγορίες αλλοδαπών, σε κρατούμενους ή φυλακισμένους καθώς και σε θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Την προώθηση και υπεράσπιση της “αρχής της μη διάκρισης”, της απαγόρευσης των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης, του δικαιώματος σε μια δίκαιη διαδικασία διεθνούς προστασίας και απονομής της δικαιοσύνης, του δικαιώματος στο άσυλο, της αρχής της μη επαναπροώθησης, των κοινωνικών δικαιωμάτων και εν γένει τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 • Η ανθρωπιστική υποστήριξη όσων υφίστανται διώξεις και διακρίσεις  για λόγους πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων,  φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ή λόγω συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή άλλες διακρίσεις, των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες  καθώς και λοιπών προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές, ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και που χρειάζονται βοήθεια λόγω της σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής τους κατάστασης ή για κοινωνικούς λόγους.
 • Η  ανάπτυξη δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και της μη βίας και για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά προς όφελος κοινωφελών και φιλανθρωπικών σκοπών.
 • Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία δύναται να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις και να έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες (Μέσα Για Την Επιδίωξη Των Σκοπών της Εταιρείας):
 • Να συνεργάζεται για την υλοποίηση των στόχων της, την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, με άλλους αξιόπιστους φορείς  ενδεικτικά αναφερομένων: το δημόσιο, ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις,  διεθνείς οργανισμούς, Ιδρύματα, πανεπιστημιακά Δίκτυα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, Περιφέρειες και Υπουργεία σε εθνικά ή διεθνή πλαίσια.
 • Να προσλαμβάνει προσωπικό αναπτύσσει συνεργασίες με τρίτους για την διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου.
 • Να συνδράμει τους εξυπηρετούμενους με την παροχή δωρεάν  νομικών, συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών.
 • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να υλοποιεί δράσεις για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
 • Να προσφεύγει στην Δικαιοσύνη  για τα ζητήματα  που αφορούν εν γένει τους σκοπούς της και τους εξυπηρετούμενους της, ήτοι η κατάθεση και άσκηση ενώπιον παντός Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, παντός βαθμούς και πάσης Αρχής αιτήσεων, αγωγών, προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεων, παρεμβάσεων και εν γένει κάθε ενδίκου μέσου ή ενδικοφανούς βοηθήματος, επί θεμάτων εντασσομένων στους σκοπούς της ΑΜΚΕ.
 • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την  ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης  και των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας.
 • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εκπόνηση μελετών, αναφορών (reports) και την υλοποίηση ερευνητικών, επιμορφωτικών και επιστημονικών προγραμμάτων που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών.
 • Να εκδίδει βιβλία ή άλλο έντυπο υλικό με αντικείμενο συναφές με τους ως άνω σκοπούς της εταιρείας.
 • Να  λειτουργεί ιστότοπο (site) για την προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 • Να διοργανώνει εκπαιδευτικά / επιμορφωτικά προγράμματα, σεµινάρια,  συνέδρια, συµπόσια, ηµερίδες, διαλέξεις και κάθε είδους σχετικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην υποστήριξη των σκοπών της εταιρίας.
 • Να προβαίνει σε ενέργειες για την ανταλλαγή και μεταφορά πληροφόρησης, εμπειριών και τεχνογνωσίας που αφορούν στους στόχους της.
 • Να παρέχει υπηρεσίες υποστηρικτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

Κατεβάστε ολόκληρο το καταστατικό εδώ