Στατιστικά στοιχεία για μία πληρέστερη εικόνα του ασύλου

Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του Κανονισμού 862/2007 περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία επιφέρει μία σειρά σημαντικών αλλαγών στους κανόνες και τις διαδικασίες υποβολής στατιστικών στοιχείων για τα συστήματα ασύλου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) προς την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat). Ο τροποποιητικός Κανονισμός δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2020.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί σημαντική συγκυρία για μία σε βάθος συζήτηση της ελληνικής διοικητικής πρακτικής σχετικά με τη συλλογή και προβολή στατιστικών στοιχείων για το άσυλο.

Το παρόν σημείωμα συνοψίζει τις παρατηρήσεις της Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) επί των κυριότερων αλλαγών που επιφέρει η πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού και των προκλήσεων και ευκαιριών που παρουσιάζει για τις ελληνικές αρχές. Καταληκτικά, διατυπώνει συστάσεις για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη βελτίωση της συλλογής στατιστικών στοιχείων.

Παρόμοιες Ειδήσεις