Άσυλο και κράτος δικαίου: δυσλειτουργίες σε δικαστική προστασία και νομοθέτηση, σοβαροί περιορισμοί της κοινωνίας των πολιτών

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) με υπόμνημά της στην ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, επισημαίνει εξελίξεις και χρονίζοντα προβλήματα σχετικά με το κράτος δικαίου στο σύστημα ασύλου.

Ο κίνδυνος περιορισμού της δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες υποστηρίζουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, εντείνεται σοβαρά, με τη θέσπιση κανόνων που επιβάλλουν δυσανάλογες απαιτήσεις για την εγγραφή των οργανώσεων στο Μητρώο ΜΚΟ που τηρεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Από την δε εξέταση των αιτήσεων εγγραφής από το Υπουργείο έως σήμερα προκύπτουν λόγοι που πείθουν ότι η αξιολόγηση των κριτηρίων εγγραφής δυνάμει της εν ισχύ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) δεν τηρεί τις επιταγές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της συνοχής και της νομιμότητας. Η RSA και άλλες οργανώσεις έχουν καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης της σχετικής ΚΥΑ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, επικαλούμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των εξουσιοδοτικών διατάξεων του νόμου.

Παρά τις νομοθετικές εξαγγελίες περί βελτίωσης της νομοθετικής διαδικασίας το 2019, η κυβέρνηση εμμένει στην τακτική υποβολής σε διαβούλευση εκτενών νομοσχεδίων σε εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες. Τα νομοσχέδια υπάγονται συχνά σε ταχεία εξέταση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, χωρίς να καθίσταται δυνατή η ενδελεχής εξέταση των κειμένων.

Μεταξύ άλλων περιορισμών, εντείνεται με νομοθετικές ρυθμίσεις η υπονόμευση της δικαστικής προστασίας των προσφυγών, μέσω εμποδίων στην πρόσβαση στις Επιτροπές Προσφυγών και ανεπίτρεπτων περιορισμών στο πεδίο εφαρμογής και την ποιότητα της διαδικασίας εξέτασης των προσφυγών ασύλου. Η πρακτική των Επιτροπών Προσφυγών και των διοικητικών δικαστηρίων, αρμόδιων για την εκδίκαση των αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων ασύλου, καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα των εν λόγω ένδικων βοηθημάτων και μέσων. Μόνο το 5,2% των αποφάσεων επί της ουσίας ενδικοφανών προσφυγών ήταν θετικές το 2020, ενώ στο πλαίσιο του ακυρωτικού ελέγχου, μόνο 1,8% των αποφάσεων ήταν θετικές.

Παρόμοιες Ειδήσεις