Scroll Top

Όροι Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου

1. Tαυτότητα

Η ιστοσελίδα rsaegean.org (στο εξής “ιστοσελίδα”) δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο ΑΜΚΕ” και το διακριτικό τίτλο “RSA – Refugee Support Aegean” (στο εξής “RSA”), που εδρεύει στη Χίο, οδός Ευστρατίου Αργέντη, αρ. 7, Τ.Κ. 82100, με Α.Φ.Μ. 997220289 – Δ.Ο.Υ. Χίου, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 22711 03721 και φαξ +30 22711 00466. Η RSA ορίζεται ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της. Στις περιπτώσεις που για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και δυνατοτήτων (συναλλαγές, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) μεταφέρεστε σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου των τρίτων παρόχων που θα επεξεργαστούν αυτοτελώς τα προσωπικά σας δεδομένα.

2.  Όροι  Χρήσης 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με τη Δήλωση Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθεί, δημιουργήθηκαν από την RSA με σκοπό να εξασφαλίζουν ασφαλή περιήγηση και εξυπηρέτηση σε εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Όταν εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας είτε ως απλός χρήστης/τρια, είτε για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, είτε για να δωρίσετε κάποιο ποσό για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων μας, θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε σας παρακαλούμε με ευθύνη σας να μην προχωρήσετε με την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας και κάθε περαιτέρω συναλλαγή.

Η RSA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους  Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Αναλαμβάνουμε, δε, την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την παρούσα ιστοσελίδα μας.

Πληροφορίες
H RSA δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα  ιστοσελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητά της όσο και τις παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας δυνατότητες και υπηρεσίες. Η RSA, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.                                                                           

Πνευματική Ιδιοκτησία                                                                             
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της RSA και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η RSA έχει λάβει άδεια χρήσης. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της RSA ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνη Χρήστη/τριας   
Ο χρήστης/τρια συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις δυνατότητες συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας με σκοπό την παροχή δωρεάς, όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, ο χρήστης/τρια υποχρεούται να απέχει από: α/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους κάθε περιεχομένου που είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην RSA ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, β/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., γ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο ο χρήστης/τρια δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο, δ/ την αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς ή κάθε είδους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε λογισμικό ή άλλο υλικό υπολογιστών, ε/ την παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, στ/ τη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σύνδεσμοι 

Οι σύνδεσμοι (links) που τυχόν θα συναντήσετε στην ιστοσελίδα της RSA, οδηγούν σε κάποιες περιπτώσεις τον χρήστη/τρια να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της RSA και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο που μπορεί να περιλαμβάνεται σε μια τέτοια ιστοσελίδα. Η RSA παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης της ή για την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων ενημέρωσης στους χρήστες/τριες. Η χρήση των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων δεν είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι/ες για την ασφάλεια των εν λόγω ιστοσελίδων σας συμβουλεύουμε να απέχετε από την περαιτέρω επίσκεψή τους.

3. Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Για την RSA, η προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα  έχει κεντρική σημασία. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα και σε κάθε περίπτωση να τα επεξεργαζόμαστε στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτησή σας. Η παρούσα Πολιτική  Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής “Κανονισμός”).

Η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία για την περιήγησή σας προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για εσάς. Στις αμέσως επόμενες γραμμές μπορείτε να πληροφορηθείτε το σύνολο το δικαιωμάτων σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τα ασκήσετε. 

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που εσείς μας δίνετε εκούσια, χρησιμοποιούνται από την RSA προκειμένου να έχετε άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μαζί μας, να σας παρέχουμε απαντήσεις σε ερωτήματα και αιτήματά που μας απευθύνετε και να δεχόμαστε τις δωρεές σας όταν επιλέγετε να στηρίξετε το έργο μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας, εφόσον μας δώσετε τη σχετική συγκατάθεσή σας, έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της και να κάνουν πιο εύκολη τη χρήση της. 

 

Συγκέντρωση και σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η ιστοσελίδα μας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε οι χρήστες/τριες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητάμε από τους χρήστες/τριες να μας παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα ειδικά στην περίπτωση που θέλουν να κάνουν κάποια δωρεά για τη στήριξη του έργου μας, ή/και να εγγραφούν στη λίστα παραληπτών newsletter, ή/και να στείλουν ερωτήματα και αιτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας ή στη διαθέσιμη φόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε είναι τα ακόλουθα και αφορούν τους επίσης αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας: α/ δεδομένα που ο χρήστης/τρια μας δίνει κατά την παροχή δωρεάς, β/ δεδομένα που ο χρήστης/τρια μας δίνει μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της αποστολής μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, γ/ δεδομένα που ο χρήστης/τρια μας παρέχει προκειμένου να του αποστέλλεται ενημερωτικό υλικό σε περιοδική βάση (newsletter). 

Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα μας θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε δωρεά υπέρ των σκοπών μας θα αποθηκευθεί επίσης το ποσό που επιθυμείτε να δωρίσετε καθώς και η IP σας για λόγους ταυτοποίησης και ασφάλειας της συναλλαγής. Στην περίπτωση της online δωρεάς, μετά τη συμπλήρωση των προαναφερθέντων στοιχείων και το πάτημα της επιλογής “Δωρεά” στο κάτω μέρος της ηλεκτρονικής φόρμας, θα οδηγηθείτε αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “PayPal”, μέσω της οποία θα διεκπεραιωθεί η καταβολή του ποσού της δωρεάς. Η εν λόγω πλατφόρμα θα σας ζητήσει τη συμπλήρωση περαιτέρω δεδομένων και την παροχή ξεχωριστής συγκατάθεσης για τη χρήση των υπηρεσιών της. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της “PayPal” πριν δώσετε την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας και προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Η RSA δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων σας λαμβάνει χώρα μετά τη μετάβασή σας στην ιστοσελίδα της “PayPal”. Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε σε offline δωρεά μέσω κατάθεσης του ποσού που επιθυμείτε σε τραπεζικό λογαριασμό, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε για την επιβεβαίωση της κατάθεσής σας.

Κάνουμε χρήση των δεδομένων που μας δίνετε κατά την ηλεκτρονική αποστολή της εκάστοτε φόρμας, με σκοπό: 1/ να δεχθούμε το εκάστοτε ποσό της δωρεάς σας, 2/ να επιβεβαιώσουμε και να ταυτοποιήσουμε τους χρήστες/τριες σε κάθε αναγκαία περίπτωση, 3/ να σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητές μας εφόσον έχετε δηλώσει αντίστοιχη επιθυμία και έχετε δώσει αντίστοιχη συγκεκριμένη συγκατάθεση, 4/ να απαντούμε στα ερωτήματα και αιτήματα που μας υποβάλετε.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από την RSA αποκλειστικά για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας με απευθείας αποστολή email στη διεύθυνση [email protected] ή επικοινωνώντας μαζί μας στο  +30 22711 03721 ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απεγγραφής που τυχόν παρέχεται στις ηλεκτρονικές μας φόρμες.

 

Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε νόμιμο λόγο να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Βάσει και των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού, δεσμευόμαστε ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στην περίπτωση που συντρέχει αντίστοιχος νόμιμος λόγος, απέχοντας από κάθε περαιτέρω μη αναγκαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Ειδικότερα, σας ενημερώνουμε πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:  α/ όταν έχετε δώσει αντίστοιχη ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή, με πλήρη επίγνωση και δια θετικής ενέργειας συγκατάθεση για κάθε επιμέρους σκοπό επεξεργασίας (για παράδειγμα, αποστολή newsletter), β/ όταν απαιτείται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης. Ενδεικτικά, στην περίπτωση που επιλέξετε να δωρίσετε online κάποιο ποσό υπέρ των δραστηριοτήτων μας, θα χρειαστεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να παρακολουθούμε την ολοκλήρωση της δωρεάς του ποσού που έχετε επιλέξει μέσω “PayPal”, να σας ενημερώσουμε για τη παραλαβή του ποσού κλπ, γ/ στην περίπτωση που υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση ή λόγος δημοσίου συμφέροντος (για παράδειγμα, με σκοπό την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας),  δ/ όταν υφίσταται έννομο συμφέρον της RSA, όπως σε περιπτώσεις πρόληψης απάτης, διασφάλισης της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριών του συστήματος τεχνολογιών που χρησιμοποιούμε κλπ

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα που έχετε προσκομίσει διατηρούνται από την RSA για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρώσετε τη δωρεά σας, για όσο χρόνο διαρκεί η επικοινωνία μας κατόπιν ερωτημάτων και αιτημάτων που μας απευθύνετε, για όσο χρόνο επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας υλικό (newsletter) ή μέχρι να ανακαλέσετε την αντίστοιχη συγκατάθεσή σας. Προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση της δωρεάς σας ή τη λήξη της επικοινωνίας μας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη νομική υποχρέωση (για παράδειγμα υποχρεώσεις συμμόρφωσης στην φορολογική νομοθεσία) ή σπουδαίο έννομο συμφέρον.

Πού διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας

Σας ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της πλήρους προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχουμε εξασφαλίσει ότι όσοι και όσες εργάζονται για τους σκοπούς μας, οι συντηρητές και τεχνικοί της ιστοσελίδας μας, θα παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική. 

Περαιτέρω, διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της RSA. Συγκεκριμένα, διαβιβάζουμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σε εξωτερικούς συνεργάτες που αναλαμβάνουν  την αποστολή ενημερωτικού υλικού ή αναλαμβάνουν για εμάς μας τη διαχείριση των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η  RSA παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών  σας δεδομένων και καθορίζει τους όρους της επεξεργασίας των δεδομένων από τους τρίτους βάσει καταγεγραμμένων εντολών και ρητής δέσμευσης τήρησης εμπιστευτικότητας, ώστε να παρέχεται σε εσάς και από τους λοιπούς εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων σας, το ίδιο επίπεδο προστασίας με την παρούσα Πολιτική.

Πέραν των ανωτέρω, δεν μοιραζόμαστε με κανέναν περαιτέρω τρίτο τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς προηγούμενη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό απαιτηθεί δια της νόμιμης οδού (όπως στην περίπτωση δικαστικής απόφασης). Σε κάθε περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

Ανήλικοι 

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει τα 16 έτη. Στην περίπτωση που είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μαζί με τους γονείς σας ή μετά από τη δική τους συγκατάθεση. 

Cookies

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies, τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε και να αναβαθμίζουμε συνεχώς την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την ενημέρωσή σας μέσω αυτής.

α/Τι είναι τα cookies και ποια είδη χρησιμοποιούμε;
Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Firefox κλπ.). Αυτά βοηθούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.

Στην ιστοσελίδα της RSA χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies: 1/ cookies που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας (session και μόνιμα cookies), 2/ cookies που “απομνημονεύουν” τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας (cookies προτιμήσεων), 3/ cookies analytics, που μας βοηθούν να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργικότητα και τις υπηρεσίες πλοήγησης της ιστοσελίδας μας.

β/ Εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies                                                                  
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας (Chrome, Firefox κλπ.), να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας μας. Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε cookies διότι μας επιτρέπουν να αποφεύγουμε τεχνικά προβλήματα στην ιστοσελίδα μας, να αναγνωρίζουμε τους συχνούς χρήστες μας, τις συνήθεις επιλογές τους και να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσβασή τους στο περιεχόμενο που επιθυμούν. Για να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης – browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα: 

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el 

Safari – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 

Firefox – https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track 

Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες. 

Προσθήκες (plug-in) μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών τρίτων παρόχων

Η ιστοσελίδα της RSA χρησιμοποιεί προσθήκη Twitter. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται αυτόματα με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα στον συγκεκριμένο πάροχο, αλλά μόνον εφόσον εσείς το επιλέξετε. Πατώντας το πλαίσιο του Twitter στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας  ενεργοποιείτε την αντίστοιχη προσθήκη και τα δεδομένα σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται στον συγκεκριμένο πάροχο. Εφόσον κάνετε μια τέτοια επιλογή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δεδομένα που συλλέγει ο τρίτος πάροχος, το χρόνο αποθήκευσης  των δεδομένων από εκείνον και το είδος της επεξεργασίας που εκτελεί. Εφόσον ο τρίτος πάροχος χρησιμοποιεί cookies, μπορείτε να περιορίσετε την πιθανή επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από την ιστοσελίδα μας, διαγράφοντας και απενεργοποιώντας τα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης πριν εισέλθετε στο περιβάλλον του παρόχου.

Αν και η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους παρόχους δεν εξαρτάται από τον εάν διαθέτετε ήδη λογαριασμό στην εκάστοτε πλατφόρμα, στην περίπτωση που είστε παράλληλα συνδεδεμένοι εκεί, οι πληροφορίες θα συσχετισθούν άμεσα με το προφίλ σας. Ο τρίτος πάροχος ενδέχεται να αποθηκεύσει τις πληροφορίες που θα συλλέξει ως προφίλ χρήσης και να τις χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς. Εάν δεν επιθυμείτε να συσχετισθεί το προφίλ σας με τον τρίτο πάροχο, σας συμβουλεύουμε να αποσυνδεθείτε πριν πατήσετε πάνω στην προσθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Απορρήτου του τρίτου παρόχου. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να εναντιωθείτε στη δημιουργία προφίλ χρήσης επικοινωνώντας με τον τρίτο πάροχο και επιλέγοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων που σας προσφέρει.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η RSA δεσμεύεται όσον αφορά την ασφάλεια δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες/τριες της ιστοσελίδας της. Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μας προσκομίζετε ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε αποκάλυψη, παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, ή απώλεια. Βοηθούν επίσης στην ταυτοποίησή σας, και την ασφαλή χρήση της ιστοσελίδας και των δυνατοτήτων της.

Σε κάθε περίπτωση, εάν παρά το υψηλότατο επίπεδο προστασίας που σας παρέχουμε, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παραβιάζοντας τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, θα λειτουργήσουμε άμεσα με σκοπό την άρση της παραβίασης και την τήρηση της προβλεπόμενης από τον Γενικό Κανονισμό διαδικασίας ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και των χρηστών.

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας ενημερώνουμε πως ανά πάσα στιγμή δίνεται σε εσάς η δυνατότητα να ασκήσετε ένα από τα ακόλουθα, προβλεπόμενα βάσει του Γενικού Κανονισμού, δικαιώματα: α/ δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχετε προσκομίσει και λήψη αντιγράφου αυτών ώστε να διαπιστώσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας, β/ δικαίωμα τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, γ/ δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή ανάκλησης της σχετικής συγκατάθεσής σας, όταν τούτο δεν απαγορεύεται από αντίθετη νομική υποχρέωση, δ/ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε/ δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαφωνείτε με του σκοπούς επεξεργασίας, στ/ δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων και μεταφοράς τους σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά υλοποιήσιμο.

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] , την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης +30 22711 03721, το φαξ +30 22711 00466 ή να χρησιμοποιείτε τη διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα της ιστοσελίδας.

Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνία: τηλέφωνο: 210 6475600, φαξ:  210 6475628, email: [email protected]

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου 

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε και συγκατατίθεστε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τα ανωτέρω θα πρέπει να μην συνεχίσετε με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.